Zdravotnícke zariadenie

Nachádzate sa tu

Zdravotnú starostlivosť poskytujeme na troch lôžkových oddeleniach a  v dvoch ambulanciách.
 
Liečebňa - Oddelenie dlhodobo chorých (ďalej len „ODCH“): poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť pacientom s komplikáciami viacerých chorôb dospelého veku, ktorých základné diagnózy sú známe a stav nevyžaduje intenzívne vyšetrovanie, ale vyžaduje liečbu, rehabilitáciu, ošetrovanie a nácvik bežných denných činností. Starostlivosť zahŕňa diagnostiku, liečbu a liečebnú rehabilitáciu pre pacientov.
 
Ak to vyžaduje stav pacienta, po ukončení hospitalizácie je možné ho premiestniť do sociálneho zariadenia, na dobu určitú do Zariadenia opatrovateľskej starostlivosti alebo na dobu neurčitú do Zariadenia pre seniorov. Podmienky prijatia do sociálneho zariadenia viď v postupe pri prijatí.
 
Dom ošetrovateľskej starostlivosti (ďalej len „DOS“): poskytuje nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť, ošetrovateľskú rehabilitáciu a služby s nimi súvisiace osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, pričom si nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom a nie je možné ju poskytovať v prirodzenom sociálnom prostredí.
 
Ambulancia všeobecného lekára: poskytuje základnú diagnostiku v rámci primárneho kontaktu s pacientom, liečbu bežných respiračných ochorení, civilizačných chorôb - choroby srdca, artériovú hypertenziu, poruchy tukového metabolizmu, najčastejšie choroby pohybového aparátu a pod. Preventívne prehliadky podľa úhrady zdravotných poisťovní - 1x za 2 roky. Odbery biologického materiálu podľa charakteru ochorenia.
 
Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie: poskytuje následnú rehabilitačnú starostlivosť pre pacientov z okolia, ktorých ich praktický, alebo odborný lekár odoslal na doliečenie ich chronických ťažkosti, hlavne s pohybovým aparátom, alebo po úraze. Na liečbu je využívané zariadenie organizácie – je možné poskytnúť všetky procedúry, ktoré má organizácia vo svojej ponuke.