Cenník služieb v ZpS

Nachádzate sa tu

Cenník úhrad za poskytnuté sociálne služby v ZpS Vitalita Lehnice platný od 1.10.2022

 

Odborné činnosti

pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 v rozsahu podľa prílohy č. 4  zákona č. 448/2008 Z.z., (výška finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy podľa stupňa odkázanosti a formy poskytovanej sociálnej služby / mesiac  podľa prílohy č. 6  zákona č. 448/2008 Z.z.)

Prijímateľ sociálnych služieb, ktorému bolo vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti
neplatí za odborné činnosti. MPSVaR hradí podľa stupňa odkázanosti v roku 2022 nasledovné sumy:

388 €/mesiac   -  IV. stupeň odkázanosti
549 €/mesiac   -  V. stupeň odkázanosti
678 €/mesiac   -  VI. stupeň odkázanosti

Prijímateľ sociálnych služieb bez právoplatného rozhodnutia o odkázanosti je evidovaný ako samoplatca,
za odborné činnosti platí 21,80 €/deň.

Obslužné činnosti

ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie

Ubytovanie

jednolôžková izba 16,40 € za deň
dvojlôžková izba 10,30 € za deň

Stravovanie

racionálna strava 6,15 € za deň     
diabetická strava                             6,85 € za deň

Upratovanie

denne                                             2,70 € za deň    

Pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

do 10 kg                                               0,55 € za deň    

Poplatok za elektrospotrebiče

za každý elektrospotrebič (rýchlovarná kanvica, televízor, chladnička, mikrovlnná rúra      0,20 € za deň  

Poplatok za stupeň odkázanosti

stupeň IV  1,50 € za deň 
stupeň V  2,00 € za deň
stupeň VI  2,50 € za deň