Zariadenie opatrovateľskej služby

Nachádzate sa tu

Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje sociálnu pomoc v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
 
Do zariadenia sa prijíma žiadateľ na základe žiadosti o prijatie, ku ktorej je potrebné doložiť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti osoby na sociálnu službu. Medzi klientom a zariadením opatrovateľskej služby sa uzatvára zmluva o poskytovaní sociálnej služby na dobu určitú. V zmluve je obsiahnutý deň začatia poskytovania  sociálnej služby a platnosť zmluvy do, cena, práva a povinnosti zúčastnených strán a pod. Súčasťou zmluvy je aj výpočtový list. 
 
V Zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje 
  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • sociálna rehabilitáci,
  • ošetrovateľskú starostlivosť
  • ubytovanie v jedno-, alebo dvojlôžkových izbách
  • stravovanie (4 x denne, pri diétnom stravovaní strava 5 x denne)
  • upratovanie, pranie, žehlenie osobného šatstva
  • úschovu cenných predmetov
  • záujmovú činnosť
Kapacita: 11 miest