Zariadenie opatrovateľskej služby

Nachádzate sa tu

Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje sociálnu pomoc v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
 
Do zariadenia sa prijíma žiadateľ na základe žiadosti o prijatie, ku ktorej je potrebné doložiť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti osoby na sociálnu službu. Medzi klientom a zariadením opatrovateľskej služby sa uzatvára zmluva o poskytovaní sociálnej služby na dobu určitú. V zmluve je obsiahnutý deň začatia poskytovania  sociálnej služby a platnosť zmluvy do, cena, práva a povinnosti zúčastnených strán a pod. Súčasťou zmluvy je aj výpočtový list. 
 
V Zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje 
    • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
    • sociálne poradenstvo,
    • sociálne rehabilitácia,
    • ošetrovateľskú starostlivosť,
    • ubytovanie v jedno-,dvoj-, alebo trojlôžkových izbách,
    • stravovanie ( 5 x denne),
    • upratovanie, pranie, žehlenie osobného šatstva,
    • úschova cenných 
    • záujmová činnosť.
 
Kapacita: 48 miest