Postup pri prijatí do Liečebne dlhodobo chorých

Nachádzate sa tu

Dôležité

Žiadosť o liečbu v Liečebni dlhodobo chorých: pri vyplnení žiadosti je nevyhnutné čitateľne vyplniť meno, rodné číslo poistenca a zdravotnú poisťovňu, uviesť  telefonický kontakt na pacienta / najbližšieho príbuzného. Je dôležité, aby podpis a pečiatka lekára boli viditeľné a čitateľné. K žiadosti je nutné priložiť kópie odborných lekárskych nálezov.

 

Postup pri prijímaní pacientov do Liečebne dlhodobo chorých

 

Všeobecný (alebo odborný) lekár vyplní a potvrdí Žiadosť o liečbu na Oddelenie dlhodobo chorých (ďalej len „žiadosť“) pre pacienta.

Vyplnenú a podpísanú žiadosť je potrebné zaniesť alebo poštou zaslať na nasledujúcu adresu:

VITALITA n.o. LEHNICE
Lehnice 113
930 37 Lehnice

Po schválení žiadosti o liečbu v Liečebni dlhodobo chorých Vás telefonicky kontaktujeme o možnom  termíne nástupu na liečbu.

Pri plánovanom preklade pacienta zo zdravotníckeho zariadenia do Liečebne dlhodobo chorých žiadosť vyplní a podpíše primár príslušného oddelenia, priloží predbežnú prepúšťaciu správu a kontaktuje primára Liečebne dlhodobo chorých. Toto sa vzťahuje na poistencov zdravotnej poisťovne VŠZP a Union. Preklad poistencov ZP Dôvera v súčasnosti nie je možný.