Postup pri prijatí - Zariadenie sociálnych služieb

Nachádzate sa tu

Postup pri prijatí

do Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby

Postup pri prijímaní klientov do Zariadenia pre seniorov (ZpS) a Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, platného od 1.1.2009.

 
Postup pri prijímaní žiadateľov do ZpS / ZOS
 1. Telefonický kontakt – dohodnutie si osobného stretnutia na prvý kontakt s manažérkou pre sociálnu službu a sociálnu prácu na telefónnom čísle 0911/ 478266 prípadne s administratívnou pracovníčkou pre sociálne služby na telefónnom čísle 0911/478 272. 
 2. Na osobnom stretnutí budete oboznámený s prezentáciou zariadenia a s kompletnou dokumentáciou v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov. 
 3. Žiadateľ je prijímaný na základe rozhodnutia Komisie, ktorá určuje vhodnosť prijatia do zariadenia. 
 V prípade, že žiadosť je schválená na úrovni Komisie a nie je v danom čase voľné miesto, žiadateľ je zaradený do poradovníka čakateľov. 
 
 Pred nástupom do zariadenia žiadame o  predloženie dokumentácie: 
 • Platný občiansky preukaz
 • Preukaz poistenca. 
 • Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – vydáva obec alebo mestská časť podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa o  sociálnu službu
 • Posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Je súčasťou Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu
 • Kompletne vyplnená a podpísaná žiadosť o poskytnutie sociálnej služby
 • Rozhodnutie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny SR  o poberaní kompenzácií a taktiež preukaz ZŤP
 • V prípade ovdovenia, alebo  rozvodu príslušný doklad  (úmrtný list, právoplatné rozhodnutie zo súdu o rozvode manželstva)
 • Rozhodnutie o výške dôchodku  zo sociálnej poisťovne s dátumom december predošlého roku, prípadne január aktuálneho roku
 • Potvrdenie z Úradu práce a sociálnych veci a rodiny SR o nevyplácaní opatrovateľského príspevku na žiadateľa
 • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
 • Ak žiadateľov dôchodok preberá iný príjemca doklad o jeho ustanovení
 • Právoplatné rozhodnutie súdu a uznesenie o určení opatrovníctva (ak je žiadateľ obmedzený na spôsobilosti na právne úkony)
 • Vyjadrenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave žiadateľa príp. prepúšťacia správa z nemocnice
 • Potvrdenie lekára o tom, že žiadateľ nemá kontraindikáciu ku dňu nástupu do zariadenia:
  • vyšetrenie na bacilonosičstvo, výter z rekta, výter z hrdla a z nosa (nie starší ako mesiac pred nástupom)
  • RTG pľúc s vyhodnotením alebo pľúcne vyšetrenie (nie starší ako 3 mesiace pred nástupom)
  • krvné odbery HBsAg,  BWR, HIV (nie starší ako rok pred nástupom)
  • potvrdenie o psychiatrickom vyšetrení so súhlasom lekára pre nástup do zariadenia
  • potvrdenie o zaočkovaní proti COVID-19
  • PCR test - podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.