Postup pri prijatí - Zariadenie sociálnych služieb

Nachádzate sa tu

Postup pri prijatí

do Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby

Postup pri prijímaní klientov do Zariadenia pre seniorov (ZpS) a Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, platného od 1.1.2009.

 
Postup pri prijímaní žiadateľov do ZpS / ZOS
 
        1) Telefonický kontakt – dohodnutie si osobného stretnutia na prvý kontakt s manažérkou pre sociálnu službu a sociálnu prácu na telefónnom čísle 0911/ 478266 prípadne s administratívnou pracovníčkou pre sociálne služby na telefónnom čísle 0911/478 272. 
        2)  Na osobnom stretnutí budete oboznámený s prezentáciou zariadenia a s kompletnou dokumentáciou v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov. 
        3) Žiadateľ je prijímaný na základe rozhodnutia Komisie, ktorá určuje vhodnosť prijatia do zariadenia. 
 V prípade, že žiadosť je schválená na úrovni Komisie a nie je v danom čase voľné miesto, žiadateľ je zaradený do poradovníka čakateľov. 
 
 Pred nástupom do zariadenia žiadame o  predloženie dokumentácie: 
    • Platný občiansky preukaz. 
    • Preukaz poistenca. 
    • Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – vydáva obec alebo mestská časť podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa o  sociálnu službu. 
    • Posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Je súčasťou Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. 
    • Kompletne vyplnená a podpísaná žiadosť o poskytnutie sociálnej služby.
    • Rozhodnutie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny SR  o poberaní kompenzácií a taktiež preukaz ZŤP.
    • V prípade ovdovenia, alebo  rozvodu príslušný doklad  (úmrtný list, právoplatné rozhodnutie zo súdu o rozvode manželstva).
    • Rozhodnutie o výške dôchodku  zo sociálnej poisťovne s dátumom december predošlého roku, prípadne január aktuálneho roku. 
    • Potvrdenie z Úradu práce a sociálnych veci a rodiny SR o nevyplácaní opatrovateľského príspevku na žiadateľa. 
    • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu.
    • Ak žiadateľov dôchodok preberá iný príjemca doklad o jeho ustanovení. 
    • Právoplatné rozhodnutie súdu a uznesenie o určení opatrovníctva (ak je žiadateľ obmedzený na spôsobilosti na právne úkony).
    • Vyjadrenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave žiadateľa príp. prepúšťacia správa z nemocnice. 
    • Potvrdenie lekára o tom, že žiadateľ nemá kontraindikáciu ku dňu nástupu do zariadenia:
-          vyšetrenie na bacilonosičstvo, výter z rekta, výter z hrdla a z nosa (nie starší ako mesiac pred nástupom),
-          RTG pľúc s vyhodnotením alebo pľúcne vyšetrenie (nie starší ako 3 mesiace pred nástupom),
-          krvné odbery HBsAg,  BWR, HIV (nie starší ako rok pred nástupom),
-          potvrdenie o psychiatrickom vyšetrení so súhlasom lekára pre nástup do zariadenia.
Link: 
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb (pošlem dodatočne). 
Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu (detto). 
Zoznam vecí pri nástupe do zariadenia. (detto).