Návštevy pacientov

Nachádzate sa tu

 • Oddelenie dlhodobo chorých (ODCH) a
 • Špecializovanej nemocnice v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (ŠNFBLR)

Návštevné hodiny v rozmedzí od 15.00 hod. do 17.00 hod.
podľa harmonogramu na dopredu dohodnutý čas.

Podľa vyhlášky č. 205 Úradu verejného zdravotníctva SR, VITALITA n.o. LEHNICE 
s účinnosťou od 17. mája 2021 povoľuje návštevy pacientov v nemocnici za určitých podmienok.

Povinnosť návštevníkov:

 • Príbuzný sa musí vopred nahlásiť telefonicky v pracovných dňoch na telefóne číslo, kde dostane presný čas návštevy v pavilóne „B“:
  • Oddelenie dlhodobo chorých (ODCH) – tel. č. 031/5918 185 - 2. posch.

  • Špecializovaná nemocnica v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (ŠN- FBLR): mobil č.: 0911 478 271- 1., 4. posch.

Navštevovať pacientov môžu návštevníci nad 18 rokov, ktorí:

 1. sú zaočkovaní: mRNAvakcínou viac ako 14 dní po druhej dávke alebo vektorovou vakcínou viac ako 4 týždne po prvej dávke, alebo
 2. majú negatívny výsledok testu na COVID-19: RT-PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín alebo Ag-test nie starší ako 24 hodín, alebo
 3. prekonali COVID-19: pred nie viac ako 180 dňami, alebo boli zaočkovaní prvou dávkou ľubovoľnej vakcíny do 180 dní od prekonania ochorenia a sú viac ako 14 dní po prvej dávke.

INFORMÁCIA O PODMIENKACH PRE NÁVŠTEVY

 1. Dodržiavať pokyny zdravotníckeho personálu. Dodržiavať návštevné hodiny.
 2. Vstup na oddelenie je zakázaný bez vedomia službukonajúcej sestry, na oddelení treba zvoniť.
 3. Pred vstupom na oddelenie je potrebné preukázať splnenie podmienky pre výnimku zo zákazu návštev určenej vyhláškou Úradom verejného zdravotníctva SR.
 4. Každý návštevník je povinný pri vstupe na oddelenie podpísať čestné prehlásenie pre návštevy vo vzťahu k riziku COVID-19.
 5. V prípade príznakov akútneho ochorenia dýchacích ciest alebo teploty nemôže vstupovať na lôžkové oddelenie.
 6. Počas návštevy vo vnútorných priestoroch VITALITA n.o. LEHNICE musí mať zakryté dýchacie cesty (ústa a nos) s respirátorom.
 7. Pri vstupe na oddelenie a pri odchode z  oddelenia si musí dezinfikovať ruky.
 8. Počas návštevy musí dodržiavať hygienu rúk, odstupy a respiračnú hygienu (kýchania a kašľania).
 9. V rovnakom čase je prípustná návšteva mobilného pacienta maximálne dvoma osobami mimo oddelenia (v areáli VITALITA n.o. LEHNICE). Maximálne jedna dospelá osoba pre imobilného pacienta na izbe. V prípade zvýšeného záujmu sa musia návštevy na izbe vystriedať v intervaloch aktuálne určených zdravotníckym personálom.
 10. Pacient za týždeň môže prijať 1x návštevu na 30 minút.