Postup pri prijatí pre zariadenie opatrovateľskej služby

Nachádzate sa tu

Postup pri prijímaní žiadateľov do ZpS / ZOS
 
 1. Telefonický kontakt – dohodnutie si osobného stretnutia na prvý kontakt s manažérkou pre sociálnu službu a sociálnu prácu na telefónnom čísle 0911/ 478266.
 2. Na osobnom stretnutí budete oboznámený s prezentáciou zariadenia a s kompletnou dokumentáciou v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov. 
 3. Žiadateľ je prijímaný na základe rozhodnutia Komisie, ktorá určuje vhodnosť prijatia do zariadenia. 
 
 V prípade, že žiadosť je schválená na úrovni Komisie a nie je v danom čase voľné miesto, žiadateľ je zaradený do poradovníka čakateľov. 
 
 Pred nástupom do zariadenia žiadame o  predloženie dokumentácie: 
 • Platný občiansky preukaz. 
 • Preukaz poistenca. 
 • Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – vydáva obec alebo mestská časť podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa o  sociálnu službu. 
 • Posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Je súčasťou Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. 
 • Kompletne vyplnená a podpísaná žiadosť o poskytnutie sociálnej služby.
 • Rozhodnutie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny SR  o poberaní kompenzácií a taktiež preukaz ZŤP.
 • V prípade ovdovenia, alebo  rozvodu príslušný doklad  (úmrtný list, právoplatné rozhodnutie zo súdu o rozvode manželstva).
 • Rozhodnutie o výške dôchodku  zo sociálnej poisťovne s dátumom december predošlého roku, prípadne január aktuálneho roku. 
 • Potvrdenie z Úradu práce a sociálnych veci a rodiny SR o nevyplácaní opatrovateľského príspevku na žiadateľa. 
 • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu.
 • Ak žiadateľov dôchodok preberá iný príjemca doklad o jeho ustanovení. 
 • Právoplatné rozhodnutie súdu a uznesenie o určení opatrovníctva (ak je žiadateľ obmedzený na spôsobilosti na právne úkony).
 • Vyjadrenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave žiadateľa príp. prepúšťacia správa z nemocnice. 
 • Potvrdenie lekára o tom, že žiadateľ nemá kontraindikáciu ku dňu nástupu do zariadenia:
  • vyšetrenie na bacilonosičstvo, výter z rekta, výter z hrdla a z nosa (nie starší ako mesiac pred nástupom),
  • RTG pľúc s vyhodnotením alebo pľúcne vyšetrenie (nie starší ako 3 mesiace pred nástupom),
  • krvné odbery HBsAg,  BWR, HIV (nie starší ako rok pred nástupom),
  • potvrdenie o psychiatrickom vyšetrení so súhlasom lekára pre nástup do zariadenia,
  • potvrdenie o očkovaní proti COVID-19,
  • PCR test - podľa aktuálnej epidemiologickej situácie
Linky