Liečba pacientov s post-COVIDOVÝM syndrómom

Nachádzate sa tu

Oddelenie dlhodobo chorých v Liečebni VITALITA n.o. LEHNICE prijíma pacientov s post- covidovým syndrómom. Skúsený tím lekárov má dlhodobé skúsenosti v odbornostiach:

 • pneumológia a ftizeológia
 • neurológia
 • vnútorné lekárstvo
 • fyziatria, balneológia, a liečebná rehabilitácia

Trvanie ústavnej liečby: štandardne 21 dní s možnosťou predlženia.

Úhrada liečenia: plne hradené z verejného zdravotného poistenia (VšZP, UNION, Dôvera)

Prevoz pacienta objednáva príslušný všeobecný lekár a je hradený z  verejného zdravotného poistenia.

Tím dopĺňajú  vysokoškolsky vzdelané sociálne pracovníčky so zameraním na tréningy pamäte seniorov, ktorí prichádzajú zo Zariadení pre seniorov.

Indikácia pre rehabilitačný pobyt

 • Postcovidový syndróm – symptómy, ktoré vznikli v nadväznosti na potvrdenú infekciu COVID 19 a pretrvávajú aj 12 týždňov po ochorení.
 • Vypísaný štandardizovaný dotazník (Newcastle) priložený k žiadosti o pobyt.

Kontraindikácie pre rehabilitačný pobyt

 • Pacienti  so závažnou dekompenzáciou pre-existujúcich komorbidít u ktorých existuje reálne riziko hospitalizácie v krátkom období (napr. nová kardiálna dekompenzácia s edémami, dekompenzovaný diabetes , dialýza).
 • Pacienti s ťažkou formou demencie, ktorá neumožňuje efektívnu spoluprácu s personálom (MMSE musí byť viac ako 15).
 • Nespolupracujúci pacienti.
 • Akútne dekompenzované psychiatrické ochorenie.
 • Ťažké senzorické postihnutie (slepota, hluchota).
 • Imobilní pacienti bez perspektívy mobilizácie.

Vyšetrenia v rámci pobytu: vstupné interné, pneumologické a fyziatricko-rehabilitačné vyšetrenie, ekg, pulzoxymetria, orientačná spirometria, 6-MWT, MMSE (v indikovaných prípadoch), TK, laboratórny skríning (FW, KO, hemokoagulačné vyšetrenie, biochemický panel vyšetrení, hladina vitamínu D, železo, hladina vitamínu B12, kyseliny listovej, moč chem+sed), u diabetikov aj opakovaný glykemický profil, HBA1C, albuminúria.

Liečba zahŕňa

Optimalizáciu medikamentóznej terapie respiračných ťažkostí v závislosti od zistenej ventilačnej poruchy, nácvik správnej inhalačnej techniky, inhalačnú liečbu (inhalácie Vincentky, bronchodilatačných liečiv, silíc), dychovú rehabilitáciu so zameraním na rôzne techniky dýchania a posilňovanie dýchacích svalov podľa odporučenia pneumológa, aeróbne cvičenia zamerané na zvyšovanie kardio-respiračnej kapacity (stacionárny bicykel, Nordic walking, skupinové cvičenia), relaxačné, tonizačné a dychové cvičenia (joga).

Optimalizácia medikamentóznej kardiologickej liečby v prípade nevyrovnanej hypertenzie a monitorovanie bežných porúch rytmu zahŕňa nastavenie diabetikov s rozkolísaným DM na optimálnu antidiabetickú liečbu spolu s režimovými opatreniami a edukáciou diabetika. V prípade deficitu vitamínu D substitúcia (podľa štúdií vitamín D najmä u seniorov zlepšuje svalovú silu, imunitný stav a  o tretinu redukuje riziko závažného COVID 19).  Nutričná podpora (sipping) a probiotiká.

Infúzna liečba

Liečba post-covid syndrómu zahŕňa aj posilnenie zoslabnutej imunity.

Liečba spočíva v podávaní infúznej aj perorálnej polyvitamínovej terapie. Sú to vitamíny skupiny B a vitamín C.   Vitamíny B1 (thiamín), B6 (pyridoxín), minerály draslík, vápnik a horčík pomáhajú udržiavať homeostázu a regeneráciu nervových vlákien a tým slúžia k podpore rehabilitácie muskulo-skeletálneho aparátu. Parenterálne podávané liečivá s cieľom dosiahnuť zlepšenie akútnych ventilačných porúch (astma, CHOCHP).

Rehabilitačná liečba

 • Rekondičné cvičenia pri imobilizačnom syndrome, myopatii kriticky chorých (aktívne asistované, rezistované, posiľovacie, kondičné)
 • Doplnková  fyzikálna terapia na urýchlenie regenerácie pohybového aparátu: elektrogymnastika, magnetoterapia včít. Bemer
 • Mobilizácia pacientov: vertikalizácia ,nácvik stability, rovnováhy, nácvik chôdze
 • Dychové cvičenia pri postihnutí pľúc rehabilitácie pri cievno-nervových komplikáciach na dolných končatinách: cievna gymnastika, Rebox
 • liečba bolestivých syndrómov: distančná elektroliečba, magnetoterapia, TENS, Laser

Tréningy pamäti pre pacientov z domovov dôchodcov

ODCH VITALITA n.o. LEHNICE zameriava svoju pozornosť na pacientov po prekonaní Covid - 19. Pozornosť upriamujeme aj  na podporu aktivizácie kognitívnych funkcii, ktoré sú často zhoršené po prekonaní Covid – 19 ochorenia. Aktivizácia prebieha za účasti vyškoleného personálu, ktorí svojím individuálnym alebo skupinovým prístupom u pacienta podporujú (aktivizujú) kognitívne funkcie, ktoré nám umožňujú myslieť a spoznávať okolitý svet. Vďaka nim môžeme posudzovať, odôvodňovať, učiť sa, pamätať si to, čo sme už v minulosti urobili a vyjadrovať sa prostredníctvom jazyka. Aktivizácia kognitívnych funkcii prebieha na základe výkonu testu kognitívnych funkcii zo strany ošetrujúceho lekára, ktorý indikuje následnú činnosť.