Sociálne služby

Nachádzate sa tu

Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť, alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na:
    a) prevenciu, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
    b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
    c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
    d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
    e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.
 
Sociálna služba sa vykonáva najmä prostredníctvom sociálnej práce, postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb. Sociálne služby predstavujú rôzne činnosti, ktoré sú určené na pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, nevedia si sami zabezpečiť základné životné potreby alebo potrebujú pomoc z iných vážnych dôvodov.
 
VITALITA n.o. Lehnice poskytuje sociálnu služby v zmysle zákona č.  448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov v dvoch zariadeniach sociálnych služieb:
 
Zariadenie opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v domácom prostredí.
 
Zariadenie pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV.
 

Súbory na stiahnutie


V zariadení sociálnych služieb zákaz návštev od 8.11.2021 do odvolania

Vzhľadom k zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii vedenie VITALITA n.o. LEHNICE  nariaďuje  v zariadení sociálnych služieb zákaz návštev od 8.11.2021  do odvolania.
Prijímatelia sociálnej služby môžu ďalej  prijímať balíky na recepcii v pavilóne A s označením mena a priezviska. O prípadnej zmene Vás budeme informovať.