Zariadenie pre seniorov

Nachádzate sa tu

Zariadenie pre seniorov poskytuje sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Do zariadenia sa prijímajú občania na základe žiadosti o prijatie a právoplatného rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
 
Medzi klientom a Zariadením pre seniorov sa uzatvára zmluva o poskytovaní sociálnej služby. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, obsahuje napr. deň začatia poskytovania sociálnej služby a cenu sociálnej služby, práva a povinnosti zúčastnených strán a pod. Súčasťou zmluvy je aj výpočtový list. 
 
V Zariadení pre seniorov sa poskytuje
    • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
    • sociálne poradenstvo,
    • sociálne rehabilitácia,
    • ošetrovateľskú starostlivosť,
    • ubytovanie v jedno-,dvoj-, alebo trojlôžkových izbách,
    • stravovanie ( 5 x denne),
    • upratovanie, pranie, žehlenie osobného šatstva,
    • úschova cenných 
    • záujmová činnosť.
 
Kapacita : 44 miest, na dobu neurčitú.