Zariadenie pre seniorov

Nachádzate sa tu

Zariadenie pre seniorov poskytuje sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Do zariadenia sa prijímajú občania na základe žiadosti o prijatie a právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.
 
Medzi klientom a Zariadením pre seniorov sa uzatvára zmluva o poskytovaní sociálnej služby. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, obsahuje napr. deň začatia poskytovania sociálnej služby a cenu sociálnej služby, práva a povinnosti zúčastnených strán a pod. Súčasťou zmluvy je aj výpočtový list. 
 
V Zariadení pre seniorov sa poskytuje
  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia,
  • ošetrovateľskú starostlivosť,
  • ubytovanie v jedno-, alebo dvojlôžkových izbách,
  • stravovanie (4 x denne, pri diétnom stravovaní strava 5 x denne)
  • upratovanie, pranie, žehlenie osobného šatstva,
  • úschovu cenných predmetov
  • záujmovú činnosť
Kapacita : 44 miest, na dobu neurčitú.