Pamäť prírody

Nachádzate sa tu

 

 

Názov projektu:

Memory of Nature – Pamäť prírody, revitalizácia a zachovanie prírodných kultúrnych pamiatok Česko-Slovenskom prihraničí

Vedúci partner:

Vitalita n. o. Lehnice

 

Hlavný cezhraničný partner:

Krajská Hospodářská Komora Jižní Moravy

Operačný program:

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika- Česká republika 2007 - 2013

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Prioritná os:

2. Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia

Oblasť podpory:

2.2 Zachovanie životného prostredia a rozvoj krajiny

 

Ciele projektu: Zachovanie nezmenenej kvality prírody a krajiny prostredníctvom revitalizácie historických krajinných prvkov v urbánne vysoko zaťažených oblastiach, zmapovanie fondov historických parkov, prezentácia hodnotových prírodných celkov vytvorených činnosťou človeka v historicko-environmentálnom kontexte, spracovanie koncepcie – metodiky na monitorovanie a revitalizáciu.

 

Špecifické ciele projektu:

1.   Zmapovanie a prezentácia hodnotových prírodných celkov vytvorených činnosťou človeka v Trnavskom a Juhomoravskom samosprávnom kraji.

2.   Realizácia intervencie zameranej na revitalizáciu historického parku s cieľom výmeny skúsenosti v aspekte zachovania cenného prírodného dedičstva.

3.   Iniciovanie fóra dotknutých (krajinný architekti, pamiatkari, environmentalisti) v aspekte prípravy spoločného postupu ochrany a revitalizácie prírodných pamiatok.

4.   Vzdelávanie a prezentácia prírodných historických pamiatok pre žiakov základných a stredných škôl a širokú verejnosť.

 

Cieľová skupiny:

- obyvatelia regiónu

- neziskové organizácie

- turisti

- orgány na ochranu prírody

- študenti

- verejná správa, samospráva

 

Výška poskytnutého finančného príspevku: 250 919,88 EUR

 

Termín ukončenia projektu: 09/2015

 

Pozitívom projektu je, že umiernená finančná intervencia umožní riešiť problematiku a vybudovať aj spoločnú prírodno-pamiatkovú zónu prihraničného územia TTSK a Južnej Moravy. Prostredníctvom projektu sa riešil ochrana životného prostredia, ochrana prírodných a kultúrnych pamiatok, posilnenie hospodárskeho prostredia prostredníctvom využitia cestovného ruchu prezentáciou prírodných kultúrnych pamiatok.