Ľudské zdroje

Nachádzate sa tu

Ľudské zdroje- základný pilier úspechu organizácie

vzdelávací projekt podporený z 

Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Ciele projektu:  zlepšiť komunikačné schopnosti zamestnancov a tým zvýšiť ich schopnosť pozitívne vnímať dianie v organizácii, rozvíjať a udržiavať systém kvality a starostlivosti o zákazníka v organizácii, modernizácia organizácie a služieb vďaka procesnému riadeniu.

Vzdelávacie aktivity realizované v rámci projektu:

  • Stratégia a verejná politika
  • Manažérsky kontroling
  • Riadenie ľudských zdrojov, personalistika a motivačný systém
  • Manažment
  • Marketing
  • Efektívna komunikácia
  • Tímová práca
  • Počítačové zručnosti
  • Cudzie jazyky - nemecký jazyk

Cieľová skupina: zamestnanci organizácie

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít: 98

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 146 211,32 EUR

Dosiahnuté výsledky: Profesijne orientovaná príprava zamestnancov organizácie prostredníctvom všetkých realizovaných aktivít projektu prispela k zefektívneniu pracovného procesu v organizácii, k zvýšeniu kvalifikácie, výkonnosti a adaptability pracovníkov. Zvýšenie odborných, komunikačných zručnosti zamestnancov prispelo k zlepšeniu ponúkaných služieb a tiež k zlepšeniu profesionálneho prístupu smerom k zákazníkovi.

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.esf.gov.sk, www.sia.gov.sk

Priestor na vašu príležitosť

Termín ukončenia projektu: 12/2010