Výmena skúsenosti a zavedenie nových metód pri liečbe pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode

Nachádzate sa tu

Názov projektu: Výmena skúsenosti a zavedenie nových metód pri liečbe pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode

Akronym/názov projektu: Výmena skúsenosti pri rehabilitačnej liečbe

Registračné číslo projektu: SKHU/WETA/1901/4.1/121

Vedúci partner projektu: VITALITA n.o. LEHNICE

Hlavný cezhraničný partner projektu: PETZ ALADÁR EGYETEMI OKTATÓ KORHÁZ

Názov programu: Interreg SKHU Fond malých projektov pre západný región

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ: 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medzi inštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Celkový rozpočet: 49 983,60 EUR

Príspevok ERDF: 42 486,06 EUR

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je výmena skúsenosti a metód v rehabilitačnej liečbe u pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode s pohybovým deficitom a po poraneniach s ťažkým pohybovým deficitom. Našim cieľom je aby sme dosiahli aj vďaka tomuto projektu zlepšenie kvality života pacientov, ktorí sú liečení v našich zariadeniach.

Cieľová skupina:

Primárnou cieľovou skupinou sú zamestnanci partnerov projektu (ako sú napr. rehabilitační lekári, zdravotnícke sestry, fyzioterapeuti a pod.) a sekundárnou cieľovou skupinou sú to naši pacienti / obyvatelia širšieho okolia Trnavského samosprávneho kraja a Győr – Moson – Soppron kraja.

Termín ukončenia projektu: 31.08.2021