Medzi – inštitucionálna spolupráca v oblasti zdravotnej starostlivosti medzi nemocnicami VITALITA a PAEOK

Nachádzate sa tu

Názov projektu: Medzi – inštitucionálna spolupráca v oblasti zdravotnej starostlivosti medzi nemocnicami VITALITA a PAEOK
Akronym/názov projektu: VITALITA and PAEOK
Registračné číslo projektu: SKHU/1902/4.1/010
Vedúci partner projektu: VITALITA n.o. LEHNICE
Hlavný cezhraničný partner projektu: PETZ ALADÁR EGYETEMI OKTATÓ KORHÁZ
Názov programu: Interreg V-A program spolupráce Slovensko - Maďarsko
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 4.1 – Investície do inštitucionálnych kapacít
Celkový rozpočet:  399 357,65 EUR  
Príspevok ERDF: 339 454 EUR

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je výmena skúsenosti a metód v rehabilitačnej liečbe u pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode s pohybovým deficitom a po poraneniach s ťažkým pohybovým deficitom. Vďaka projektu by boli zakúpené rehabilitačné zariadenia, ktoré by sa využívali pri rehabilitačnej liečbe pacientov. Tieto zariadenia by zlepšili kvalitu rehabilitačnej liečby a taktiež by došlo k vybudovaniu rehabilitačnej telocvične pre pacientov VITALITA n.o. LEHNICE.

Cieľová skupina:

Primárnou cieľovou skupinou sú zamestnanci partnerov projektu (ako sú napr. rehabilitační lekári, zdravotnícke sestry, fyzioterapeuti a pod.) a sekundárnou cieľovou skupinou sú to naši pacienti / obyvatelia širšieho okolia Trnavského samosprávneho kraja a Győr – Moson – Soppron kraja.

Termín ukončenia projektu: 28.02.2022