Cenník služieb v ZOS a ZpS

Nachádzate sa tu

Cenník úhrad za poskytnuté sociálne služby v ZOS a ZpS Vitalita Lehnice platný od 1.7.2021

 

Odborné činnosti

pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 v rozsahu podľa prílohy č. 4  zákona č. 448/2008 Z.z., (výška finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy podľa stupňa odkázanosti a formy poskytovanej sociálnej služby / mesiac  podľa prílohy č. 6  zákona č. 448/2008 Z.z.)

Prijímateľ sociálnych služieb, ktorému bolo vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti
neplatí za odborné činnosti. MPSVaR hradí podľa stupňa odkázanosti v roku 2021 nasledovné sumy:

116 €/mesiac     -  II. stupeň odkázanosti
261 €/mesiac   -  III. stupeň odkázanosti
348 €/mesiac   -  IV. stupeň odkázanosti
493 €/mesiac   -  V. stupeň odkázanosti
609 €/mesiac   -  VI. stupeň odkázanosti

Prijímateľ sociálnych služieb bez právoplatného rozhodnutia o odkázanosti je evidovaný ako samoplatca,
za odborné činnosti platí 20,30 €/deň.

Obslužné činnosti

ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie

Ubytovanie

jednolôžková izba - nadštandard 14,30 € za deň
jednolôžková izba 13,30 € za deň
dvojlôžková izba 7,70 € za deň
trojlôžková izba                           9,20 € za deň

Stravovanie

racionálna strava 5,84 € za deň     
diabetická strava                             6,50 € za deň

Upratovanie

denne                                             2,50 € za deň    

Pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

do 10 kg                                               0,50 € za deň    

Poplatok za elektrospotrebiče

za každý elektrospotrebič (rýchlovarná kanvica, televízor, chladnička, mikrovlnná rúra      0,10 € za deň  

Poplatok za stupeň odkázanosti

stupeň II                                                                   1,20 € za deň      
stupeň III  1,30 € za deň 
stupeň IV  1,40 € za deň 
stupeň V  1,86 € za deň
stupeň VI  2,33 € za deň