Menu

Zariadenie sociálnych služieb

Nachádzate sa tu

Postup pri prijatí

do Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby

Postup pri prijímaní klientov do Zariadenia pre seniorov (ZpS) a Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, platného od 1.1.2009.

Postup pri prijímaní občanov do ZpS / ZOS

O sociálnu službu v ZpS / ZOS požiada občan - senior príslušný obecný alebo mestský úrad v mieste svojho trvalého bydliska na základe týchto tlačív:

Na základe lekárskeho nálezu vypracuje posudkový lekár obce lekársky posudok. Sociálny pracovník obce vypracuje sociálny posudok na základe individuálnych predpokladov, rodinného prostredia a prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti. Ich výsledkom je posudok o stupni odkázanosti na sociálnu službu. Následne obec vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Stupeň odkázanosti na sociálnu službu určuje rozsah sociálnych služieb, ktoré majú byť občanovi poskytnuté (viď príloha č. 3. Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách).

Po obdržaní  rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu záujemca podáva žiadosť uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb na príslušné zariadenie. Záujemca si môže vybrať sociálne zariadenie, v ktorom mu budú sociálne služby poskytované.

 V prípade, že v zariadení, o ktoré prejavil záujem nie je voľné miesto:

·         zapíše zariadenie záujemcu do poradovníka čakateľov,

·         obec ponúkne záujemcovi s jeho súhlasom miesto v inom zariadení, ktoré je aktuálne dostupné.

 Pri nástupe do zariadenia požadujeme od občana :

·         Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – vydáva obec alebo mestská časť podľa miesta trvalého pobytu prijímateľa sociálnej služby

·         Posudok o odkázanosti fyzickej osoby na poskytnutie sociálnej služby – vydáva spolu s rozhodnutím obec alebo mestská časť

·         Vyplnená a podpísaná žiadosť o poskytnutí sociálnej služby v našom zariadení

  • Rozhodnutie o poberaní kompenzácií, preukaz ZŤP
  • v prípade ovdovenia, alebo  rozvodu príslušný doklad  ( úmrtný list, právoplatné rozhodnutie zo súdu o rozvode manželstva)
  • Rozhodnutie o výške dôchodku  zo sociálnej poisťovne s dátumom december predošlého roku
  • ak žiadateľov dôchodok preberá iný príjemca doklad o jeho ustanovení
  • Právoplatné rozhodnutie súdu i uznesenie o určení opatrovníka (ak je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony)
  • Vyjadrenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave žiadateľa príp. prepúšťacia správa z nemocnice
  • Potvrdenie lekára o tom, že žiadateľ nemá kontraindikáciu ku dňu nástupu do zariadenia:

-          vyšetrenie na bacilonosičstvo, výter z rekta, výter z hrdla a z nosa,

-          RTG pľúc s vyhodnotením alebo pľúcne vyšetrenie,

-          krvné odbery HBsAg,  BWR, HIV

-          potvrdenie o psychiatrickom vyšetrení

  • platný občiansky preukaz
  • preukaz poistenca 

 Klient si do zariadenia môže priniesť aj drobné predmety z domáceho prostredia.

Súbory na stiahnutie: