Menu

Zariadenie pre seniorov

Nachádzate sa tu

Zariadenie pre seniorov poskytuje starostlivosť občanom, ktorí sa vzhľadom na nepriaznivý zdravotný stav, vek alebo sociálnu odkázanosť nedokážu o seba postarať. V tomto zariadení sa poskytuje starostlivosť občanovi, ktorý podľa odporúčania zdravotníckeho zariadenia je odkázaný na zabezpečovanie nevyhnutných životných úkonom, ak tomuto občanovi nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v jeho byte.

Zariadenie pre seniorov poskytuje nepretržitú opatrovateľskú službu a sociálnu pomoc v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Do zariadenia sa prijímajú občania na základe žiadosti o prijatie a aktuálneho Lekárskeho nálezu, ku ktorej je potrebné doložiť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti osoby na sociálnu službu.

Žiadateľ môže nastúpiť aj bez právoplatného rozhodnutia. Vtedy  sa považuje za samoplatcu podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Medzi klientom a Zariadením pre seniorov sa uzatvára zmluva o poskytovaní sociálnej služby. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, obsahuje deň začatia poskytovania sociálnej služby a cenu sociálnch služieb.

V Zariadení pre seniorov sa poskytuje

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia,
  • ošetrovateľská starostlivosť,
  • ubytovanie v jedno-,dvoj-, alebo trojlôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením,
  • stravovanie ( tri hlavné jedlá, desiata, olovrant),
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva ,
  • utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a
  • zabezpečuje sa záujmová činnosť.

 

Kapacita : 44 miest, na dobu neurčitú

CENNÍK SLUŽIEB v ZpS

Postup pri prijatí do zariadenia pre seniorov

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy

 

 

 

TOPlist