Menu

Zariadenie opatrovateľskej služby

Nachádzate sa tu

Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje starostlivosť občanom, ktorí sa vzhľadom na nepriaznivý zdravotný stav, vek alebo sociálnu odkázanosť nedokážu o seba postarať. V tomto zariadení sa poskytuje starostlivosť občanovi, ktorý podľa odporúčania zdravotníckeho zariadenia je odkázaný na zabezpečovanie nevyhnutných životných úkonov, ak tomuto občanovi nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v jeho byte. Zariadenie poskytuje nepretržitú opatrovateľskú službu. Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje sociálnu pomoc v zmysle zákona č. . 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Do zariadenia sa prijímajú občania na základe žiadosti o prijatie, ku ktorej je potrebné doložiť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti osoby na sociálnu službu.
Medzi klientom a zariadením opatrovateľskej služby sa uzatvára zmluva o poskytovaní sociálnej služby.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú. V zmluve je obsiahnutý deň začatia poskytovania  sociálnej služby, deň ukončenia sociálnej služby, cena, ktorá sa skladá z dvoch časti, platba za obslužné činnosti a platba za odborné činnosti.

Odborné činnosti sú hradené MPSVaR na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti a obslužné činnosti si hradí prijímateľ sociálnej služby sám. Zmluva v ZOS sa uzatvára minimálne na jeden mesiac.

V letných mesiacoch  je možné uzatvoriť zmluvu aj na kratšiu dobu ako jeden mesiac. Táto možnosť je predovšetkým určená tým, ktorí majú vydané rozhodnutie na odkázanosť na sociálnu službu a zároveň rodinní príbuzní majú záujem stráviť dovolenku mimo SR

V Zariadení opatrovateľskej služby sa

              poskytuje

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia,
  • ošetrovateľská starostlivosť,
  • rehabilitácia (na základe odporúčania lekára)
  • ubytovanie v jedno-, dvoj- alebo trojlôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením,
  • stravovanie (tri hlavné jedlá, desiata, olovrant),
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

          a utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

Kapacita: 48 miest

Dĺžka pobytu: minimálne 1 mesiace

CENNÍK SLUŽIEB v ZOS a ZpS

Postup pri prijatí do zariadenia